Divendres, 14 De Desembre De 2018
Casa Consistorial, Torrefeta i Florejacs - 25211 Telèfon: 973520286 / 973520184 Fax: 973520184
ajuntament@torrefeta.ddl.net

Anuncis

28/12/2015

EDICTE aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 2016EDICTE
 
En compliment d'allò que disposen larticle 17.4 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària celebrada en data 13 de novembre de 2015, aprovà provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament daigua
per a l'any 2016 i següents.
 
Atès que s'ha publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 221 de 17 de novembre de 2015 i ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.
Contra l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la publicació d'aquest edicte al BOP.
 
De conformitat amb la legislació vigent, es publica el text de l'article que es modifica.
 
Torrefeta, 28 de desembre de 2015


L'ALCALDESSA
Signat: Núria Magrans Anglés
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
 
Ús domèstic:
 
Terme fix per abonat euros/trimestre
Aigua alta domèstic 15 E/trim.
Conservació i manteniment 3 E/trim.
Terme variable per volum euros/m3
1r Tram < a 9m3/abonat i mes 075 E/m3
2n Tram > a 9 m3 < a 18 m3/abonat i mes 090 E/m3
3r Tram > a 18 m3/abonat i mes 110 E/m3

Ús ramader
 
Terme fix per abonat euros/trimestre
Aigua alta ramader 36 E/trim.
Conservació i manteniment 21 E/trim.
Terme variable per volum euros/m3
1r Tram < a 156 m3/abonat i mes 085 E/m3
2n Tram > a 156 m3 abonat i mes 110 E/m3

Dret de connexió:
Ús domèstic: 200 E/abonat
Ús ramader: 300 E/abonat

Telèfon: 973520184


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web